medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Handels motarbetar säkerhetsarbetet i mindre butiker

Handelsanställdas förbund har i dagarna släppt en undersökning avseende rån, hot och våld i svenska butiker. I rapporten konstaterar Handels det vi i branschen länge lyft fram som den största säkerhetsbristen, nämligen butikernas utbildningsnivå.
- Det är bra, men tyvärr lyckas man förstöra budskapet genom att på nytt föra fram en onyanserad begäran om att alla butiker ska tvingas investera i slutna kontanthanteringssystem, säger Butikernas säkerhetschef  Per Geijer.

Bra säkerhetsutbildningar utgör grunden i säkerhetsarbetet och ger, utöver en kraftigt minskad risk för utsatthet för rån, hot och våld, även en tryggare personal och ökad lönsamhet för butiken i sin helhet. Att öka utbildningsgraden borde vara den enskilt viktigaste frågan för alla aktörer och ett utmärkt tillfälle för parterna att samarbeta konstruktivt.
Glädjande nog visar undersökningen att 80 procent av de svarande har möjlighet att ha två eller fler arbetande, vilket innebär att ensamarbete endast förekommer undantagsvis. Även om ensamarbete inte ökar risken för rån, hot och våld, så medför detta andra fördelar att inte vara ensam på jobbet. Arbetet blir mer stimulerande och om incidenter inträffar är det skönt att ha en kollega att dela upplevelsen med.
- Tyvärr så lyckas Handelsanställdas förbund förstöra sin undersökning, genom att på nytt föra fram en onyanserad begäran om att alla butiker ska tvingas investera i slutna kontanthanteringssystem. Alla som tar säkerhetsarbetet i butik på allvar ser dessa system som effektiva, men dyra, åtgärder för att minska risken för kassarån, säger Per Geijer som till skillnad från Handels ser begränsningar i hur många butiker som har ekonomiska möjligheter att investera i dessa system.
- Ett generellt krav på slutna system är ett enormt slöseri med resurser, då de flesta av våra butiker ligger i lugna områden där risken för rån är mycket liten. Det medför även en risk för att majoriteten av Sveriges mindre butiker går omkull då kostnaden ofta överstiger 100 000 kronor per kassaplats.
Per Geijer menar att varje arbetsplats självklart ska bedömas utifrån lokala förutsättningar och att arbetsgivaren vid behov ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att skapa en acceptabel arbetsmiljö.
- För butiker med hög rånrisk, där övriga preventionsåtgärder genomförts utan framgång, kan slutna kontanthanteringssystem vara ett alternativ, säger han och tar också upp Handels inställning till Arbetsmiljöverkets arbete.
Arbetsmiljöverket har länge förstått behovet av att göra individuella analyser av varje arbetsplats och vidta de åtgärder som behövs just där. Handelsanställdas förbund verkar inte gilla detta arbetssätt och i pressmeddelandet insinuerar man att Arbetsmiljöverket vidtar åtgärder som minskar tryggheten för de anställda.
- Vi delar inte den uppfattningen. Arbetsmiljöverket gör ett mycket viktigt arbete med att påminna butikerna om de krav som måste uppfyllas och den senaste kampanjen mot rån, hot och våld har fått många butiker att genomföra många effektiva åtgärder för att öka säkerheten, säger Per Geijer och poängterar avslutningsvis skillnaden mellan stora och små butiker.
- Genom att kasta ur sig detta ogenomtänkta förslag riskerar Handelsanställdas förbud att flytta fokus från de effektiva åtgärder som alla kan, och ska, genomföra till exklusiva komplicerade system som endast de mest välbeställda butikerna har råd med. Vi förstår Handels behov av politiska poänger, men att göra det på bekostnad av de små butikerna är inte snyggt!