medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Fler cyklar men allt färre olyckor och dödsfall bland cyklister

Allt fler cyklar i Sverige - men antalet cyklister som skadar sig allvarligt i trafiken sjunker kraftigt. Trenden är tydlig. Sedan 1990 har andelen skadade cyklister minskat med hela 61 procent. Under samma period har dessutom antalet omkomna cyklister sjunkit med drygt 70 procent.

- Det cyklas allt mer - på många håll i Sverige. Gatorna fylls för varje år av fler cyklister. Men samtidigt som fler och fler väljer cykeln som transportmedel minskar antalet svårt skadade och omkomna cyklister i trafiken. Detta visar skadestatistik från Trafikverket som organisationen Svensk Cykling, där vi är medlemmar,  gått igenom, berättar Berit Gibbs, vd i branschorganisationen Cykel Motor och Sportfackhandlarna.
- Jämfört med nittiotalet skadar sig allt färre och dödsolyckorna närmar sig nollstrecket. 2009 var dessutom ett rekordår med lägsta notering någonsin, för såväl svårt skadade som omkomna cyklister.
- Att cykelolyckorna minskar samtidigt som andelen cyklister ökar är ett känt fenomen. Trafikforskarna kallar det för Safety in numbers. Nu ser vi att det här sker även i Sverige, säger Klas Elm, ordförande i Svensk Cykling.
Statistiken talar sitt tydliga språk: 302 cyklister skadade sig allvarligt i trafiken under förra året. 1990 låg den siffran på 772. Minskningen är alltså mer än 60 procent. I Skåne, Östergötland och Västra Götaland är minskningen allra mest: 88 procent, 87 procent respektive 82 procent.
Endast tre län visar på fler svårt skadade cyklister 2009 jämfört med 1990. Stockholm är ett av dessa län, med noteringen 68 svårt skadade cyklister i trafiken 2009, knappt 10 procent fler än året 1990.
- När det gäller Stockholm ska man komma ihåg att antalet cyklister nästan fördubblats där under samma period. Andelen svårt skadade i relation till antalet cyklister är alltså relativt sett en storminskning. Men det finns absolut saker att göra. Tempot är högre och utvecklingen explosiv i Stockholm, något som gjort att cykelinfrastrukturen inte hängt med, säger Klas Elm.
Sett till dödsolyckorna omkom 20 cyklister i trafiken förra året, jämfört med noteringen 68 omkomna cyklister 1990. En minskning på drygt 70 procent. I 10 län är siffran för omkomna cyklister i dag 0. 1990 var det endast ett län som kunde matcha detta.
- Det är oerhört glädjande siffror, för varje dödsolycka är en djup tragedi, säger Klas Elm.
Trenden med färre svårt skadade cyklister i trafiken ser ut att hålla i sig. Fram till september i år har 213 cyklister skadat sig svårt i trafiken, vilket är 12 procent lägre jämfört med rekordåret 2009.
Statistiken för antalet lindriga skador och singelolyckor i Sverige visar på betydande brister och mörkertalet är stort. Enligt forskningsinstitutet VTI står singelolyckan för 72 procent av skadefallen. Analysen anger att den tyngsta faktorn för dessa olyckor beror på underlaget och dålig drift av cykelvägarna. Is, snö, lösgrus, sprickor i asfalten, kanter och fasta föremål som lyktstolpar och träd på cykelbanorna anges som vanliga orsaker till singelolyckor.
- Det är bedrövligt att vi har så dålig statistik när det gäller cykelolyckor i Sverige. Vi vet att det är mycket som behöver förbättras, både vid anläggning av nya cykelbanor och av driften. Med bättre statistik och ökad kunskap skulle satsade resurser få bättre effekt, säger Klas Elm.